Bajracharya Club

Notices

सम्पदा ऐनले ऐतिहासिक सम्पदामा सिमेन्ट, दन्डी प्रयोग तथा सम्पदालाई कुरूप बनाउने काम ब्यक्ति वा संघ संस्था जो सुकैबाट भएमा अपराध थहरिने र कानुन अनुसार सजाँयको ब्यवस्था गरिएको छ ।

August 16, 2020

सम्पदा ऐनले ऐतिहासिक सम्पदामा  सिमेन्ट, दन्डी प्रयोग तथा सम्पदालाई कुरूप बनाउने काम ब्यक्ति वा संघ संस्था जो सुकैबाट भएमा अपराध थहरिने र कानुन अनुसार सजाँयको ब्यवस्था गरिएको छ ।